Regulamin

§ 1

 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z serwisu Usługodawcy.

2.     Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

3.     Usługodawcą jest Karolina Mączka Sport Pro, NIP:8212608207, REGON: 366478040, email: katamaranbabyblue@gmail.com , tel: 733775778.

§ 2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 2. Usługodawca – Karolina Mączka Sport Pro, NIP:8212608207, REGON: 366478040, 
 3. Usługa- Wynajem jachtu w godzinach wskazanych w kalendarzu. 
 4. Serwis - domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktu Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.katamaran-gdansk.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy o świadczenie usług, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Produktu z Usługodawcą.

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Formularz Zamówienia
 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia
  2. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu)
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy o świadczenie usług,
  5. Termin wraz z godziną wybraną z możliwych wolnych z kalendarza na stronie.
  6. Liczba osób.
  7. miejsce i sposób dostawy zamówienia.
  8. numer NIP (w przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem).
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Klient obowiązany jest do:
  1. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Klient może składać na przykład w formie elektronicznej na adres:  katamaranbabyblue@gmail.com 
 7. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Klienta;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację
  4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Warunki zawierania umowy o świadczenie usług

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z dostawą Klient jest informowany w podsumowani Zamówienia.
 3. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług, w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień:
  1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i przekazuje przewidywany czas dostawy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
  3. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Usługodawca ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
  4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Usługodawca ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje poprzez
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 5. Treść Umowy o świadczenie usług jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.
 6. Usługodawca ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
  1. naruszenia zasad opisanych w regulaminie
  2. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w zamówieniu
  3. awarii lub problemów technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację zamówienia
  4. wystąpienia braku odpowiednich możliwości do wykonania zamówienia, którego Usługodawca nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
 7. Usługobiorca nie ma możliwości przedłużenia rejsu w przypadku spóźnienia.

§ 5

Sposoby i terminy płatności

 1. Klient składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności:
  1. płatność poprzez Pośrednika Płatności Tpay po zamówieniu przez formularz na stronie. 
 2. Usługodawca rozpoczyna realizację umowy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia środków przez pośrednika płatności.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Serwis przekierowuje Klienta do systemu płatności  Tpay.

§6

Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Usługodawca przystąpił do realizacji zamówienia (nie później niż 3 tygodnie przed terminem realizacji usługi). 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Usługodawcy o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą Pośrednika Płatności zostaną one zwrócone przez Pośrednika w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Usługodawcy zlecenia zwrotu środków.
 4. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do Klienta będącego Przedsiębiorcą, któremu przepisy nadają niektóre prawa konsumenta.

§ 7

Obowiązki Usługodawcy

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi usługę bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. w formie elektronicznej na adres:  katamaranbabyblue@gmail.com 
  2. pisemnie: Rodakowskiego 1D/48, 80-304 Gdańsk
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Klient dokumentuje wady Usług zdjęciem i dokładnym opisem wady.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Usługodawca realizuje Usługę ponownie lub zwraca płatność.
 6. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do Klienta będącego Przedsiębiorcą, któremu przepisy nadają niektóre prawa konsumenta.
 7. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa i zapewnia wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. 
 8. Usługodawca ma prawo odwołać rejs wraz ze zwrotem płatności w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub też warunkom, zagrażającym życiu lub zdrowiu. 
 9. Warunki zagrażające życiu lub zdrowiu to w szczególności:
  1. Warunki atmosferyczne- burzowe,
  2. Fala morska powyżej 0,5 m wysokości
  3. Wiatr silniejszy niż 4 stopnie w skali Bouforta.

§ 8

Dane osobowe w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:
  1. ich indywidualnej kontroli
  2. ich sprostowania i uzupełnienia
  3. ich usunięcia
  4. ograniczenia ich przetwarzania
  5. ich przeniesienia
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach - wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Serwisu - brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
 5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:
  1. w formie elektronicznej na adres:  katamaranbabyblue@gmail.com 
  2. pisemnie: Rodakowskiego 1D/48, 80-304 Gdańsk
 6. Pełną informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności znajdującej się ____________

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
cart